شعار زن، زندگی، آزادی شعار زیبا ولی دردناکی است. در زمان نگارش این متن این شعار در ایران رایج شده است. اگر بخواهم به زبان انگلیسی ترجمعه‌اش کنم فقط یک کلمه برایش کافیست:

Liberty